PHÂN TÍCH FFT

Phân tích FFT 3 trục

Phân tích FFT trên cả 3 trục

Yêu cầu FFT

Truy cập FFT trước đó

CHỨC NĂNG

Đặt báo thức

Chạy đường cơ sở mới

Thay đổi tên thiết bị

Trình tạo báo cáo

Xuất dữ liệu

Vị trí dịch vụ

TÙY CHỌN GẮN KẾT

Gắn trên khung i FRAME

Khoan và lắp

Gắn Epoxy

Gắn nam châm từ tính

CỔNG MẠNG GATEWAY

Thiết lập cổng Getaway